جزئیات اخبار

سیلیکون چیست ؟

سیلیکون چیست ؟

سیلیکون چیست؟

سیلیکون چیست ؟
سیلیکون ها گروه بسیار مفید و پرکار برای پلیمرها مختلف هستند. این مواد دارای خواص جالبی در دماهای بالا و پایین میباشند. در
مقابل شرایط جوی مانند رطوبت و نور ، مقاومت خوبی دارند و تا دمای ۲۶۰ تا ۳۱۵ درجه سانتیگراد خاصیت لاستیکی خود را
حفظ میکنند. از سیلیکونها درترکیب رنگها ، صنعت لاستیک و روغنهای صنعتی بطور گسترده استفاده میشود .
پلیمرهای سیلیکون
بسیاری از پلیمرهای مورد استفاده در صنعت به طور کلی ، دارای ساختار کلی R2SiOnR ممکن است متیل یا گروه فنیل باشد.
بخش عمده پلیمر سیلیکون ، دیمتیل میباشد. از گروههای فنیل تنها برای تولید پلیمرهای ویژه و بهبود خواص پلیمر در دمای پایین
استفاده میشود. سیلیکانها از واکنش کلر و سیلانها با آب بدست میآیند. با پیرایش گروه انتهایی این پلیمر ، میتوان فراوردههای
گوناگونی از آن تهیه کرد .
لاستیکهای سیلیکون
دامنه کاربرد لاستیکهای از دمای ۲۰۰ تا ۳۲۰ درجه سانتیگراد میباشد. نقطه شکنندگی این لاستیکها در دمای پایین با مقدار فنیل
آنها تعیین میشود. گروههای فنیل را برای کاهش تبلور در پلیمر وارد میکنند. در دمای پایین ، استحکام لاستیک سیلیکون افزایش
مییابد و پایینتر از نقطه شکنندگی ، لاستیک ، کشسانی خود را از دست میدهد. نقاط شکنندگی دیمتیل سیلیکون پایینتر ۵۹ - از و
متیل فنیل پائینتر از ۱۱۵ - درجه سانتیگراد میباشد .
خواص سیلیکونها
سیلیکونها چسبندگی بسیار خوبی دارند و برخی بطور طبیعی ، چسب میباشند. سیلیکونها بهترین رهاساز قالبی هستند. روغن
سیلیکون بهعنوان رهاساز قالب بکار میرود، اما ممکن است روی جسم قالبگیری شده منتقل شود و رنگ آمیزی را دشوار کند.
مقاومت سیلیکونها در برابر شرایط جوی بسیار خوب است. نور فرابنفش ، ازن ، آب و … حتی برای مدت ده سال هم بر روی آنها
بیاثرند. قارچها میتوانند روی لاستیکهای رشد کنند. اما با شویندههای قوی از بین میروند. در فرمولبندیهای جدید ، مقاوم در
برابر قارچ هم تولید میشوند.

سایر خبرها